Державного комітету України у справах сім'ї та молоді - Книга видана за сприяння


^ Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти і науки України, Асоціації правозахисник організаторів студентів України від 24.04.2002 р. № 280/272/22 ^ Примірне положення
про порядок отримання, видачі путівок та подання звіту на виконання міжгалузевої програми
«Оздоровлення студентів»
1. На виконання міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів" оздоровлення студентів проводиться:

– під час літніх канікул в оздоровчих таборах вищих навчальних закладів;

– під час зимових канікул на базах відпочинку, в санаторіях;

– під час навчання в профільних санаторіях і санаторіях-профілакторіях вищих навчальних закладів.

  1. Рада Асоціації правозахисних організаторів студентів України розподіляє путівки між обласними та Київською міського асоціаціями правозахисних організаторів студентів пропорційно чисельності студентів, які навчаються в регіоні, а також залежно від екологічного стану регіону, наявності у вищих навчальних закладах власних оздоровчих баз тощо. Розподіл затверджується організацією, яка виділяє кошти на реалізацію цієї Програми (Державний комітет у справах сім'ї та молоді, Міністерство освіти і науки).

  2. Відповідно до затвердженого розподілу обласні, Київська міська асоціації за дорученням отримують відповідну кількість путівок, оприбутковують їх за бухгалтерським обліком.

  3. Київська міська і обласні асоціації правозахисних організаторів студентів спільно з Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді АР Крим, управліннями у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій розподіляють путівки між профспілковими комітетами студентів вищих навчальних закладів пропорційно чисельності студентів, з урахуванням специфіки вищих навчальних закладів, наявності власних оздоровчих баз, санаторіїв-профілакторіїв, категорій студентів, потреби в путівках.

  4. Відповідно до затвердженого розподілу профспілкові комітети студентів вищих навчальних закладів за дорученням отримують путівки та реєструють їх у книгах видачі путівок.

  5. Профспілкові комітети студентів вищих навчальних закладів приймають рішення про першочергове надання путівок студентам таких категорій:

– студентам-сиротам та напівсиротам;

– студентам-інвалідам;

– студентам, потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи;

– студентам із малозабезпечених сімей (межа малозабезпечення встановлю­ється відповідно до нормативних документів Кабінету Міністрів України);

– студентам з дітьми;

– студентам, які потребують оздоровлення за станом здоров'я;

– студентам-відмінникам, активістам громадського руху.

  1. Студент може отримати путівку один раз на рік.

  2. Для студентів зазначених категорій рішенням профспілкового комітету студентів вищого навчального закладу виділяються пільгові путівки: безкоштовні, за 10%, 20%, 30%, 50% вартості. Для студентів інших категорій рішенням профспілкового комітету студентів можуть виділятися путівки за повну вартість.

9. Кошти, отримані, як оплата за путівки, направляються на реалізацію міжгалузевої програми "Оздоровлення студентів".

  1. Путівки видаються студентам на підставі Індивідуальної заяви, рішення профспілкового комітету студентів вищого навчального закладу. Пільгові путівки видаються при наявності документів, які свідчать про належність до вищезгаданих категорій.

  2. Голови профспілкових комітетів студентів вищих навчальних закладів несуть персональну відповідальність за цільове використання путівок.

  3. Профспілкові комітети студентів вищих навчальних закладів подають фінансові та творчі звіти обласним, Київській міській асоціаціям правозахисних організаторів студентів упродовж десяти днів після завершення реалізації кожного етапу програми. До звіту додаються копії рішень профкомів про виділення путівок студентам і списки оздоровлених студентів, затверджених профкомами (підпис голови профкому та печатка).

13. Обласні, Київська міська асоціації правозахисних організаторів студентів подають фінансовий та творчий звіти Асоціації правозахисних організаторів студентів України протягом двадцяти днів після завершення кожного етапу програми. До звіту додають списки оздоровлених студентів, завірені головами обласних, Київської міської асоціацій правозахисних організаторів студентів та погоджені головою Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді АР Крим, начальниками управлінь у справах сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, копії рішень про розподіл путівок між профкомами студентів вищих навчальних закладів.

14. Асоціація правозахисних організаторів студентів подає фінансовий та творчий звіти органу, що фінансував Програму впродовж місяця після завершення кожного етапу програми. До звіту додаються:

– копії накладних і довіреностей про видачу путівок;

– копії списків оздоровлених студентів.
^ КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 22 вересня 1997 р. N 1050 Про заходи щодо подальшого вдосконалення
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 211 від 02.02.2000
N 717 від 15.05.2003 )

(У назві і тексті Постанови слова "твердого та пічного побутового (рідкого) палива" замінено словами "твердого та рідкого пічного побутового палива" згідно з Постановою КМ N 211 від 02.02.2000)

(У Постанові слова "Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики" в усіх відмінках замінено словами "Державний комітет з питань житлово-комунального господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 717 від 15.05.2003)

З метою подальшого впорядкування надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Викласти Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р.
N 848, із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 р. N 31, від 22 травня 1996 р. N 541 та від 5 жовтня 1996 р. N 1231 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76, N 5, ст. 157, N 12, ст. 338, N 18, ст. 525), у новій редакції (додається).

Раніше призначені субсидії не підлягають перегляду і перерахунку, крім випадків, передбачених пунктом 14 зазначеного Положення.

2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

забезпечити своєчасні розрахунки з організаціями, що надають житлово-комунальні послуги, реалізують скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо, за нараховані населенню житлові субсидії та віднести ці витрати до першочергових;

разом з Міністерством праці та соціальної політики і Державним комітетом з питань житлово-комунального господарства провести підготовчу роботу, пов'язану із запровадженням механізму надання субсидій виходячи з розрахункової вартості житлово-комунальних послуг;

разом з Міністерством фінансів, Міністерством праці та соціальної політики, Державною податковою адміністрацією здійснювати контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, достовірністю інформації та обгрунтованістю надання громадянам субсидій;

заборонити вимагати від громадян, які звертаються за призначенням субсидій, подання документів, не передбачених Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

3. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики, Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства підготувати на підставі результатів обстеження, проведеного Державним комітетом статистики для визначення груп населення за рівнем середньодушового місячного доходу у першому півріччі 1997 р., і подати Кабінетові Міністрів України пропозиції про встановлення диференційованих відсотків платежів населення за житлово-комунальні послуги залежно від доходів та ступеня працездатності громадян.

4. Міністерству освіти та іншим органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать навчальні заклади, з метою впорядкування надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг студентам, які проживають у гуртожитках, визначати граничні розміри плати за проживання у студентських гуртожитках.

5. Запровадити систему постійного контролю за цільовим використанням бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій, перевірку поданої громадянами інформації та обгрунтованості надання їм зазначеної допомоги, для чого:

Міністерству економіки щорічно здійснювати перевірки правильності встановлення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та енергоносії для реалізації населенню;

Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів забезпечити проведення перевірок дотримання нормативних актів про призначення населенню субсидій та цільове використання бюджетних коштів, виділених для цієї мети;

Державній податковій адміністрації та її органам на місцях забезпечити виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня
1996 р. N 839;

Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства в місячний термін розробити і затвердити Положення про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань, передбачених для надання населенню субсидій.

6. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству юстиції в місячний термін розробити і затвердити порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями.

7. Для посилення координації діяльності та поліпшення методичного забезпечення відділів (управлінь) субсидій, забезпечення оперативного вирішення окремих питань надання населенню субсидій Міністерству праці та соціальної політики підготувати і у місячний термін подати в установленому порядку матеріали щодо підпорядкування відділів (управлінь) субсидій також відповідним органам соціального захисту населення вищого рівня.

8. Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ подати у двомісячний термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо встановлення адміністративної відповідальності громадян за недостовірність поданих ними відомостей про доходи для призначення субсидій.

9. Міністерству праці та соціальної політики, Державному комітетові з питань житлово-комунального господарства забезпечити роз'яснення основних вимог Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

10. Визнати таким, що втратив чинність, абзац четвертий пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89 "Про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого палива" (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 107, N 9, ст. 234).

11. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Віце-прем'єр-міністра України, Міністра праці та соціальної політики Білоблоцького М.П.


Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО


Витяг

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 21 жовтня 1995 р. N 848

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 22 вересня 1997 р. N 1050)

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - на основі річного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), за попередній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки. (абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. N 626)

Якщо в складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за трьома і більше дітьми до 16 років, за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі і на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

У разі коли квартиронаймач є студентом, що навчається за денною формою у вищому навчальному закладі I - IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, і його середньомісячний доход менший від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива включається доход на рівні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. (абзац десятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 р. N 973)

Після закінчення терміну отримання субсидії (крім субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі подання звернення за призначенням субсидії і довідок про відсутність доходів у окремих працездатних громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) - крім осіб, що навчаються за денною формою у вищих навчальних закладах I - IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, та осіб, які одержують соціальні виплати, зазначені в абзаці дев'ятому цього пункту, перебувають на обліку в центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, а також визнаних в установленому порядку безробітними, які за інформацією центрів зайнятості не порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом останніх трьох місяців, - або якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим від неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, субсидія не призначається. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій відділи (управління) субсидій можуть зробити виняток. (абзац одинадцятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. N 626, від 27.12.2001 р. N 1763, від 28.07.2004 р. N 973)


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2003 р. N 916 

realzacya-majna-sho-znahoditsya-u-podatkovj-zastav-perelk-obktv-derzhavno-formi-vlasnost-stosovno.html
referat-na-temu-populyacya-mkroevolyucya.html
rode-nash-krasnij-selo-kalnik-kn-dosldzhennya-socalnih-problem-sela-kalnika-napriknc-h-v-na-pochatku-hh-st-kiv-2010-stornka-10.html
rode-nash-krasnij-selo-kalnik-kn-dosldzhennya-socalnih-problem-sela-kalnika-napriknc-h-v-na-pochatku-hh-st-kiv-2010-stornka-11.html
rode-nash-krasnij-selo-kalnik-kn-dosldzhennya-socalnih-problem-sela-kalnika-napriknc-h-v-na-pochatku-hh-st-kiv-2010-stornka-12.html
РАСЧЕТЫ ПО АККРЕДИТИВУ, ИНКАССО. Расчёт токов короткого замыкания, выбор аппаратов и токоведущих частей схемы ТЭЦ. 3) составление эквивалентных схем замещения и преобразования;4) определение суммарного сопротивления до характерных точек КЗ; Расчеты с использованием банковских карт Правовой акт Расчёты освещения методом коэффициента использования светового потока. Расчеты на прочность Расчет величины запаса на конкретных зарослях На заросли ландыша майского заложено 15 учетных площадок (v) для определения урожайности (Y). С площадок собрано сырье и при его взвешивании получены следующие данные (v1), г: 185, 191, 152, 51, 200, 230, 287, 238, 187, 201, 67, 176, 189, 247, 125.Вычисляем среднюю арифметическую по формуле Расчетные площади поперечных сечений и масса арматуры; сортамент Примечание. Знаком «Х» отмечены прокатываемые диаметры арматуры. Расчёт потребности в оборудовании Определить средний коэффициент загрузки оборудования. Амортизационные отчисления для оборудования рассчитать всеми способами.Расчёт потребности в площадях Расчет затрат по статьям калькуляции нормативным методом – цена приобретения единицы l-го материала;– норма транспортно-заготовительных расходов. Расчет токов КЗ в сети низкого напряжения - для первичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых радиальными линиями от щитов подстанций или главных магистралей, 0,02 Ом;- для вторичных цеховых распределительных пунктов, как и на зажимах аппаратов, питаемых от первичных распределительных пунктов, 0,025 Ом; Расчет уровня механизированного труда в общих трудозатратах ОХРАНА ТРУДА1.Настоящая инструкция регламентирует основные требования безопасности при выполнении аккумуляторных работ в АТП. Расчет железобетонных элементов по наклонным сечениям на действие изгибающего момента. Ms = Nszs (3.74)где Ns - усилие в продольной растянутой арматуре, принимаемое равным RsAsp +RsAs , а в зоне анкеровки - определяемое согласно п. 3.43; Расчёт Оборотного контура обмывки щёлочным моющим раствором Нефтепродукты в воде находятся в виде кусков плавающей смазки, после подшипников и букс, и в виде масел после обмывки тележек, колесных пар и цистерн.Присутствие щелочи приводит к образованию коллоидного раствора и повышенного пенообразования. Взвешенные вещества состоят из песка, глины, продуктов коррозии и износа промываемых деталей. Концентрация их составляет от 200-3000 мг/л. Расчёт количества оборудования и коэффициентов их загрузки Тэ – эффективный фонд времени работы оборудования, ч, t=3950 ч.;a – коэффициент выполнения норм, a=1,2. Расчет треугольного шлицевого соединения , который является наружным диаметром вала. Помимо этого выделяют сле­дующие параметры треугольных шлицевыхсоединений:— наружный диаметр по вершинам; Расчет выброса загрязняющих веществ от участков технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей k=1где: Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта M’’ik= mLik *L2 +mxxik *txx2,где mпрik - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля k-й группы, г/мин; Расчёт размеров помещения и краткая характеристика основных технологических процессов. При технологическом расчёте клеточного содержания пользуются не плотностью посадки, а нормой площади на 1 птицу, которые приведены в таблице «Норма площади приходящееся в клетки на одну птицу»Расчёт птичника в этом случае осуществляется в следующей последовательности: Расчёт фонда основной заработной платы рабочих -сборка-сварка узла 5-сборка-сварка всего изделия (узел 6) Расчленённые штаты Америки Всё сказанное выше, в совокупности с прогнозами о предстоя­щем крахе доллара, подтверждает наши прогнозы, сделанные с пози­ции глобального исторического процесса и ДОТУ, по поводу предсто­ящего расчленения США на ряд мелких государств и республик для сохранения устойчивости управления и создания «многополюсного» мира. Всё это развеивает миф об американской исключительности. Глобализаторы планируют «поставить на место» зарвавшегося пре­тендента на мировое господство, который посягнул на интересы «ми­рового закулисья». Кроме этого, ГП надо погасить «маяк» процвета­ющего государства США, который ГП сам в свое время и «зажёг» с целью устойчивого управления всеми странами планеты, ориентируя их устремления на достижение такого же уровня жизни, как на «маяке» США. Вспомните, уважаемые читатели старшего возраста (а молодые – спросите у старших), что в бытность СССР были «наши маяки» – стахановцы, загладовцы и т.д. Им создавались наиболее благоприятные условия труда и они перевыполняли планы. За это «маякам» давали квартиры без очереди, путёвки в санатории и т.д. А остальным говорили: «Работайте, как «маяки», тогда вам будут квартиры без очереди и путёвки». Люди «рвали пупы», но посколь­ку станки у них были изношенные, а не как у «маяков», наладчик проводил ремонт в последнюю очередь, в инструменталке нужного инструмента для них не было, то перевыполнить план «немаякам» не удавалось. Но пупы они рвали… Нечто подобное создано и на меж­дународном уровне. Для одних стран – благоприятные условия, а другие должны «рвать свои пупы».