Давиденко В. Б - Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)

Учебные документы Учебные документы Учебные документы Учебные документы Учебные документы

Давиденко В. Б. Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об’єктів:(08. 09. 01) автореф. дис. . . канд. економ. наук /В. Б. Давиденко ;НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень. -К. , 2004. -20 с.

 • Двіжона О. В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / О. В. Двіжона ;Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. -Івано-Франківськ, 2004. -20 с.

 • Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02)/ Н. А. Деделюк; Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -20 с.

 • Дем’яненко О. Є. Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / О. Є. Дем’яненко ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / Т. М. Демиденко ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Димитрієв А. С. Розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні в другій половині XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / А. С. Димитрієв ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Дітковська С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х початку 90-х років: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / С. О. Дітковська ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Довженко О. О. Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України другої половини XIX – початку XX ст. . : автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / О. О. Довженко ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -24 с.

 • Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина XX ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / М. В. Донченко ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -22 с.

 • Дремова І. А. Контроль знань учнів з алгебри в основній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /І. А. Дремова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах України XIX – початку XX ст. (етапи та особливості розвитку):(07. 00. 01) автореф. дис. . . канд. іст. наук /О. В. Єгорова ; Дніпропетр. нац. ун-т. -Дніпропетровськ, 2004. - 18 с.

 • Жданович Ю. М. Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Ю. М. Жданович /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • . Жижко Т. А. Педагогічні умови інтенсифікації професійної підготовки студентів в економіко-правовому коледжі (на матеріалі спеціальних дисциплін): автореф. дис. . . . канд. . пед. наук (13. 00. 04) / Т. А. Жижко ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова-К. , 2004. -18 с.

 • Жмурський С. І. Формування інтересу учнів до вивчення фізики в багатопрофільних школах-ліцеях: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. І. Жмурський; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Жукенова Г. Б. Формирование активно-созидательного образа жизни старшеклассников в целостном педагогическом процессе школы: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Г. Б. Жукенова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 32 с.

 • Заблоцька О. С. Формування знань про структурну організацію органічних речовин у курсі хімії загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. С. Заблоцька; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 19 с.

 • Забора А. В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін „Теорія і методика фізичного виховання” і „Гімнастика з методикою викладання”: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. фиховання та спорту(24. 00. 02) / А. В. Забора; Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -23 с.

 • Загородній Ю. І. Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах великого промислового міста: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 05)/ Ю. І. Загородній ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Загребельна Н.І. Громадські гуманітарні організації в Україні у роки першої світової війни: автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.01/Н.І.Загребельна ;НПУ ім. М.П.Драгоманова.-К.,2004.-21 с.

 • Задорожна Л. В. Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Л. В. Задорожна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 19 с.

 • Занюк С. С. Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / С. С. Занюк; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка.-К. , 2004. - 20 с.

 • Заредінова Е. Р. Формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сучасній кримськотатарській сім‘ї: автореф. дис. . . канд. пед. наук / Е. Р. Заредінова ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -18 с.

 • Захарійчук М. Д. Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / М. Д. Захарійчук ;Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. - 24 с.

 • Заячук Ю. Д. Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади (40-90-і рр. ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Ю. Д. Заячук; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Звонкова Г. Л. Розвиток природничих і технічних наук у Харкові в другій половині – на початку XX століття:(07. 00. 07) автореф. дис. . . канд. іст. наук /Г. Л. Звонкова /;АН України, Центр дослідж. наук. -техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. -К. , 2005. -18 с.

 • Зеленяк О. П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. П. Зеленяк; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Зімакова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук/ Л. В. Зімакова ;Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Зорька Н. М. Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої: автореф. дис. . . . канд. . пед. наук (13. 00. 02) / Н. М Зорька; Ін-т педагогіки НАН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Іващенко С. Г. Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / С. Г. Іващенко ;Центр ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Ілліна О. В. Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ О. В. Ілліна ;Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -Житомир, 2004. -20 с.

 • Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 02)/ О. О. Ісаєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -40 с.

 • Ісаченко В. В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. В. Ісаченко /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Іщук Н. Ю. Застосування засобів мультімедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Н. Ю. Іщук; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

 • Кадемія М. Ю. Формування професійних знань учнів профтехучилищ засобами мережних комунікацій: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / М. Ю. Кадемія ;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кайдановська О. О. Формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. О. Кайдановська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Калаур С. М. Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу: автореф. дис. . . канд. пед. наук:13. 00. 04 / С. М. Калаур; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

 • Канапьянова Р. Х. Подготовка будущих учителей художников-графиков к эстетическому воспитанию школьников средствами декоративно-прикладного искусства (Техника чий, ручное ткачество, батик, национальный костюм): автореф. дис. . . канд. пед. наук:13. 00. 08 /Р. Х. Канапьянова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 30 с.

 • Капустіна О. В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 07) / О. В. Капустіна ;Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. - 20 с

 • Караманов О. В. Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у східній Галичині в першій третині ХХ ст. : автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / О. В. Караманов; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Карпунова Н. Г. Морально-естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Н. Г. Карпунова ;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Карпюк Р. П. Підготовка вчителя фізичної культури до розв’язання професійних ситуацій: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Р. П. Карпюк; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

 • Карташова Л. А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /Л. А. Карташова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Каяліна С. В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп’ютерної техніки на уроках хімії:автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. В. Каяліна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Кемінь Г. М. Розвиток ідей „нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX–середина XX ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Г. М. Кемінь ;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Кириленко С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / С. В. Кириленко ;Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кириченко О. М. . Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. М. Кириченко; Укр. інж. -пед. академія. – Х. , 2004. - 20 с.

 • Климчук В. О. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 02 / В. О. Климчук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Клочко О. В. Прикладна спрямованість навчання інформатики студентів вищих аграрних навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. В. Клочко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920): автореф. дис. . . канд. іст. наук: (09. 00. 12) /К. А. Кобченко; Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. -К. , 2004. - 20 с.

 • Коваленко В. М. Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. М. Коваленко; Ін-т педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Коваль П. М. Фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і вищої освіти: автореф. дис. . . канд. економ. наук(08. 04. 01) / П. М. Коваль ;Нац. наук. центр „Ін-т аграр. еконіми”. -К. , 2004. -20 с.

 • Ковальчук В. М. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М. Галущинського: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / В. М. Ковальчук; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с.

 • Ковальчук І. А. Формування готовності майбутніх педагогів до статеворольової соціалізації учнів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. А. Ковальчук ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ 2004. - 20 с.

 • Ковиліна В. Г. Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / В. Г. Ковиліна /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2004. - 21 с.

 • Колишкін О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / О. В. Колишкін ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2004. - 20 с.

 • Компанець Н. М. Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 08 /Н. М. Компанець ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Кондрацька Л. А. Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / Л. А. Кондрацька; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 40 с.

 • Коркішко О. Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / О. Г. Коркішко; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Кот Г. М. Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти:(19. 00. 07) автореф. дис. . . канд. псих. наук Г. М. Кот /Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Коченгіна М. В. Розвиток в учнів умінь уживати складні речення на завершальному етапі початкового навчання російської мови: автореф. дис. . . канд. пед. наук:(13. 00. 02) / М. В. Коченгіна /Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Кравченко І. В. Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. В. Кравченко /Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -17 с.

 • Кравчук Т. М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (20-80 рр. XXст. ). : автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 0. 01) / Т. М. Кравчук /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -20 с.

 • Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 02) / О. С. Красюк /Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. - 20 с.

 • Красюк Ю. М. Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей:(13. 00. 02) автореф. дис. . . канд. пед.наук Ю. М. Красюк /Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. -К.,2004.-20 с.

 • Кротова Т. Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02/ Т. Ф. Кротова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К. , 2004. - 20 с.

 • Крук М. З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр. ): автореф. дис. . канд. пед. наук: (13. 00. 01) /М. З. Крук/Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. - 19 с.

 • Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук В. А. Кручек /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -19 с.

 • Крюкова О. І. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики: автореф. дис. . . канд. пед. наук(13. 00. 07) / О. І. Крюкова /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 03 / І. Б. Кузава; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 21 с.

 • Куліков П. М. Моделювання управління фінансово-господарською діяльністю у державній системі освіти: автореф. дис. . . канд. економ. наук (08. 03. 02) / П. М. Куликов; Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -18 с.

 • Курінна С. М. Особливості соціалізації дітей шести-семи років в різних умовах життєдіяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 05) / С. М. Курінна /Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Куторжевська Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: автореф. дис. . канд. пед. наук: (13. 00. 04)/ Л. І. Куторжевська/;н-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 22 с.

 • Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януса Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 01)/ В. М. Кушнір ;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Лаврут О. О. Студентство радянської України в 20-ті роки XX ст. . :(07. 00. 01) :автореф. дис. . . канд. іст. наук /О. О. Лаврут ;Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -20 с.

 • Лазарєв М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загально інженерних дисциплін для технологій навчання студентів: автореф. дис. . . докт. пед. наук: (13. 00. 04) / М. І. Лазарєв ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. - 37 с.

 • Лазебна О. М. Формування активної екологічної позиції підлітків:(13. 00. 07):автореф. дис. . . канд. пед. наук О. М. Лазебна /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Ламекіна Г. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Г. О. Ламекіна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Латишева О. В. Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01)/О. В. Латишева; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -17 с.

 • Лелик Л. І. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. . . канд. економ. наук (08. 02. 03) / Л. І. Лелик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. -Л. , 2004. -20 с.

 • Лещій Н. П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / Н. П. Лелій; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. - 20 с.

 • Литвинова Л. В. Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л.В.Литвинова; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -16 с.

 • Литовченко О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах:(13. 00. 05); автореф. дис. . . канд. пед. наук/О. В. Литовченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -19 с.

 • Літовченко О. В. Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної та пропріоцептивної чутливості: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / О. В. Літовченко;Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Логвиненко О. Б. Виховання фізичної культури учнів 5-9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / О. Б. Логвиненко; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Лотюк Ю. Г. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті:(13. 00. 02) автореф. дис. . канд. пед. наук /Ю. Г. Лотюк ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -20 с.

 • Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 04) / П. Г. Лузан; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -42 с.

 • Лучко О. М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець XVIII - XXст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 01) / О. М. Лучко; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Малазонія С. В. Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки:(19. 00. 01) автореф. дис. . . канд. псих. наук / С. В. Малазонія; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Маляр Л. В. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (Друга половина XIX - перша половина ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Л. В. Маляр; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Мартинюк І. А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / І. А. Мартинюк ;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -16 с.

 • Марущенко О. А. Становлення інноваційної освіти в Україні: автореф. дис. . . канд. соціол. наук (22. 00. 04) / О. А. Марущенко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -20 с.

 • Матвійчук О. Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (07. 00. 08) / О. Є. Матвійчук; Київ. нац. ун-т культуриі мистецтв. -К. , 2004. -20 с.

 • Мачуська І. М. Формування культури міжособистісного спілкування старшокласників у їх підготовці до сімейного життя: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. М. Мачуська; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -19 с.

 • Мелоян А. Е. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07)/ А. Е. Мелоян ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Мельник Г. М. Формування базових професійних якостей в учнів профільних класів на заняттях з народних художніх ремесел: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Г. М. Мельник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Мельниченко Г. В. Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови і літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Г. В. Мельниченко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Мельничук Л. І. Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина XX століття): автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01) / Л. І. Мельничук; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -19 с.

 • Микитюк В. О. Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / В. О. Микитюк; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -22 с.

 • Михалін Г. О. Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / Г. О. Михалін; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 37 с.

 • Мичковська В. Р. Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. Р. Мичковська, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2004. - 19 с.

 • Міненко О. О. Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / О. О. Міненко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Мірошник С. І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / С. І. Мірошник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -22 с.

 • Міщенко І. Б. Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. Б. Міщенко;Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -Житомир, 2004. -20 с.

 • МогілевськаН. Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 /Н. Е. Могілевська ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Молочко М. В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / М. В. Молочко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Моріть Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі:(13. 00. 04); автореф. дис. . . докт. пед. наук /Я. Моріть; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -43 с.

 • Мороз І. В. Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. В. Мороз; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. -Житомир, 2004. -19 с.

 • Мороз Ю. В. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / Ю. В. Мороз; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. , 2004. - 19 с.

 • Москальова А. С. Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчального закладу:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /А. С. Москальова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Москальова Л. Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва:(13. 00. 04): автореф. дис. . . канд. пед. наук /Л. Ю. Москальова ;Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Мужикова І. М. Методика формування базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед наук: 13. 00. 02 /І. М. Мужикова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: атореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. С. Мунтян;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Муранова Н. П. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі „ліцей - ВНЗ”:(13. 00. 04):автореф. дис. . . канд. пед. наук /Н. П. Муранова ;Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. -Житомир, 2004. -18 с.

 • Мурашкевич А. А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка в контексті розвитку національної освіти і виховання в Україні: автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 01)/ А. А. Мурашкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -43 с.

 • Мухамбеталиева Г. А. Формирование нормативно-ценностных отношений у старшеклассников к окружающей среде ( На материале естественно-научных предметов): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Г. А. Мухамбеталиева; Кыргызский гос. пед. ун-т им. И. Арабаева. - Бишкек, 2004. - 26 с.

 • Мухитова Р. Б. Развитие высшего педагогического образования в республике Казахстан в период формирования рыночных отношений: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Р. Б. Мухитова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 30 с.

 • Мятига О. М. Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02) / О. М. Мятига ; Харк. держ. акад. фіз. культури. -Х. , 2004. -20 с.

 • Назаренко Т. Г. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Т. Г. Назаренко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Напрасна О. Б. Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 01 / О. Б. Напрасна; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. , 2004. - 20 с.

 • Некоз І. В. Формування пізнавальних інтересів студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (на матеріалі вивчення іноземних мов): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ І. В. Некроз;Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Нікітченко А. І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки Молдова: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /А. І. Нікітченко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К, 2004. - 19 с.

 • Ніколаєв О. М. Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. М. Ніколаєв; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02)/ С. Ю. Ніколаєв;Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -20 с.

 • Ніколаєнко В. В. Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / В. В. Ніколаєнко; Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -20 с.

 • Олійник В. В. Теоретико-методологічнні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 01 / В. В. Олійник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 46 с.

 • Олійник Л. М. Формування уявлень про власності і співвідношення предметів у дітей раннього віку: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08) / Л. М. Олійник;Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. . . докт. пед. наук:(13. 00. 04) /В. Ф. Орлов; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 44 с.

 • Осмоловська О. Ю. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 01) / О. Ю. Осмоловська; Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -19 с.

 • Павелків О. М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 /О. М. Павелків; Ін-т проблем виховання АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Павлик О. Б. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: автреф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / О. Б. Павлик ; Нац акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. -Хмельницький, 2004. - 20 с.

 • Панчук Г. А. Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620-1689 рр. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Г. А. Панчук; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с.

 • Пацевко Н. В. Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини XX століття: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01) / Н. В. Пацевко;Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Петров В. Ф. Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / В. Ф. Петров; Центральний ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Піроженко Т. О. Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини: автореф. дис. . . докт. психол. наук (19. 00. 07) / Т. О. Піроженко;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -40 с.

 • Пісоцька Л. С. Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні: автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 01) /Л. С. Пісоцька;Центр ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Пов’якель Н. І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів: автореф. дис. . . докт. психол. наук: 19. 00. 07 / Н. І. Пов’якель; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 40 с.

 • Полуніна О. В. Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності управління процесом учіння студентів: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / О.В.Полуніна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. ,2004.-16 с.

 • Помиткіна Л. В. Корекція особистісних дисгармоній психодинамічного не конгруентних старшокласників:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л. В. Помиткіна; Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -24 с.

 • Попова Т. М. Методичні засади розвитку системи задач з механіки у класах з поглибленим вивченням фізики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02/ Т. М. Попова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Приходьмо В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. М. Приходьмо; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату: автреф. дис. . . канд. психол. наук. : 19. 00. 08 / О. І. Проскурняк; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 18 с.

 • Радкіна В. Ф. Формування художньо-естетичного смаку як професійної якості майбутнього вчителя: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. Ф. Радкіна /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01)/ А. М. Растригіна; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -41 с.

 • Рейпольська О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновікових груп дитячого садка (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08)/ О. Д. Рей польська; Ін-т проб. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Решнова С. Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. Ф. Решнова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (II половина XIX – 20-ті рр. . XX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 08) / П. І. Рогова /НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. -К. , 2004. -20 с.

 • Родименко І. М. Організаційно-діагностична діяльність обласного психолого-медико-педагогічного центру: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / І. М. Родименко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Романюк Л. В. Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді:(19. 00. 01) Автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л. В. Романюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Російчук Т. А. Образні компоненти в структурі становлення писемного мовлення дітей:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Т. А. Російчук ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -18 с.

 • Руденко Л. С. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /Л. С. Руденко; Київський нац. ун-т кульури і мистецтв. – К. , 2004. - 22 с.

 • Рушникова С. Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: автореф. дис. . . канд. пед. наук : (13. 00. 02)/ С. Ф. Рушникова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -21 с.

 • Рысбаева А. К. Методология развития успешности деятельности как категории педагогики: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 01 / А. К. Рысбаева; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 53 с

 • Рябова З. В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект): автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 01) / З. В. Рябова ;Центр. ін-т після диплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Саад Халаф Сулейман Альхунетті. Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / Саад Халаф Сулейман Альхунетті. ;Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Савченко О. О. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / О. О. Савченко ;Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в поза навчальній діяльності в умовах регіонального освітянського простору: автореф. дис. . . . докт. пед. наук: (13. 00. 05) /С. В. Савченко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. -Луганськ, 2004. - 41 с.

 • Сайко Н. О. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку: автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 04) / Н. О. Сайко ;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Сегеда О. О. Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 09)/ О. О. Середа; Харк. військ. ун-т. -Х. , 2004. -18 с.

 • Семеніхіна О. В. Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних університетах: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. В. Семеніхіна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Сергієнко В. П. Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя: автореф. дис. …докт. пед. наук /В. П. Сергієнко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. :НПУ, 2004. -21 с.

 • Серебряк В. В. Духовно-моральне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07)/ В. В. Серебряк; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Сіданич І. Л. Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі: автреф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. Л. Сіданич; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Скафа О. І. Теоретико-методичні основи формування прийомів еврестичної діяльності в процесі вивчення математики в умовах впровадження сучасних технологій навчання : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 /О. І. Скафа; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 40 с.

 • Скиба М. М. Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30 роках ХХ століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /М. М. Скиба; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Слободян О. П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / О. П. Слободян; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. -Луганськ 2004. - 20 с.

 • Смирнова І. М. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 94) / І. М. Смирнова ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. -Кіровоград, 2004. -20 с.

 • Соколова О. В. Методичні основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутнії учителів музики і художньої культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. В. Соколова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Соловець Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /Л. О. Соловець;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 / О. В. Співаковський; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 44 с.

 • Стаканков А. В. Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / А. В. Стаканков;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -19 с.

 • Сташевська І. О. Музичне виховання дітей дошкільного віку в Німеччині ( Друга половина ХХ століття ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /І. О. Сташевська; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Стежко Ю. Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07)/Ю. Г. Стежко /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Степанов Є. П. Формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Є. П. Степанов;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Степашко В. О. Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / В. О. Степанко; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. -18 с.

 • Стинська В. В. Система шкільництва в Галичині (Кінець XIX- початок ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /В. В. Стинська; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Страшний В. І. Виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на родинних традиціях українського народу:автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 07)В. І Страшний; Акад. пед. наук України, Ін-т проб. виховання. -К. , 2004. -19 с.

 • Суржанська В. А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08) / В. А. Суржанська ; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Тадєєва І. М. Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу:автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / І. М. Тадєєва; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 21 с.

 • Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 / Н. А. Тарасенкова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 39 с.

 • Тасбулатова Г. Т. Формирование межличностных отношений учащихся в коллективе современной общеобразовательной школы: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Г. Т. Тасбулатова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 33 с.

 • Терентьєва О. О. Просвітницька та благодійна діяльність грецьких купців діаспори: на прикладі діяльності родини Зосимів (кін. XVIII – сер. XIX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 02) / О. О. Терентьєва ;НАН України, Ін-т історії України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Ткачова Т. М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ Т. М. Ткачова ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Ткачук Т. А. Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 /Т. А. Ткачук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Тодорцева Ю. В. Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук /Ю. В. Тодорцева ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Торба Ю. І. Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Ю. І. Торба /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Трофименко Л. І. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / Л. І. Трофименко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Трошкін О. В. Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 /О. В. Трошкін; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Турахонова Х. Ч. Гуманистическая ориентация в воспитании гражданственности младших школьников ( На материале школ республики Таджикистан): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Х. Ч. Турахонова; М-во образования Кыргызской республики, Кыргызский гос. пед. ун-т им. И. Арабаева. - Бишкек, 2004. - 23 с.

 • Уліщенко В. В. Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /В. В. Уліщенко /Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Федорів Т. М. Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу „Хімія в побуті” в основній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /Т. М. Федорів ; Нац. пед. ун-т ім. . М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -21 с.

 • Фелющенко І. В. Формування творчої особистості старшокласників засобами світової художньої культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. В. Фелющенко;Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -20 с.

 • Фізеші О. Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (Друга половина XIX - кінець ХХ століття):автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / О. Й. Фізеші; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Філіппов В. Л. Організація педагогічної взаємодії з підлітками - студентами коледжу - як оптимальна умова їх соціального становлення: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 / В. Л. Філіппов; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Фоменко К. М. Педагогічні умови духовної самореалізації старшокласників у навчальному-виховному процесі загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / К. М. Фоменко; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Фрицюк В. А. Формування креативності майбутніх учителів музики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / В. А. Фрицюк; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

 • Харченко Л. Л. Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку:(24. 00. 02) Автореф. дис. . . канд. наук фіз. виховання та спорту /Л. Л. Марченко;Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л. , 2004. - 20 с.

 • Хмельовський П. М. Українське педагогічне товариство „Рідна школа” в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01) / П. М. Хмельовський ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. -20 с.

 • Ховрич С. М. Становлення та розвиток вищої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть XIX – перші десятиріччя XX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01) / С. М. Ховрич;НАН України, Ін-т історії України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Холоденко В. О. Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності:(13. 00. 02) автореф. дис. . . канд. пед. наук /В. О. Холоденко;Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. -К. , 2004. -20 с.

 • Хорошенюк А. П. Формування політичної культури старшокласників на уроках суспільствознавчого циклу:(13. 00. 07) автореф. дис. . . канд. пед. наук А. П. Хорошенюк /Ін-т проблем. виховання Акад. . пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 04) /Л. Л. Хоружа; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -36 с.

 • Хурчак А. Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / А. Е. Хурчак; НПУ ім. М. П. Драгоманова.-К. ,2004. -20 с.

 • Цвірова Т. Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920-1941 рр. ). :(13. 00. 01) автреф. дис. . . канд. пед. наук /Т. Д. Цвірова ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. ,2004.-20 с.

 • Цимбал Ю. В. Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр. :організація, структура, функціонування: (07. 00. 01): автореф. дис. . . канд. іст. наук /Ю. В. Цимбал /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -16 с.

 • Цимбалару А. Д. Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) /А. Д. Цимбалару ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Р. М. Цокур /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Чаграк Н. І. Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Антона Крушельницького: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Н. І. Чаграк; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Чаусова Т. В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / Т.В.Чаусова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. -22 с.

 • Черкасов О. В. Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (Друга половина XIX - початок ХХ століття): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /О. В. Черкасов; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Черненко Н. М. Підготовка майбутніх менеджерів до діалогової комунікації в системі післядипломної освіти:(13. 00. 02): автореф. дис. . . канд. пед. наук / Н. М. Черненко; Південноукр держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Чернишова Є. Р. Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоровя та безпеку життєдіяльності людини:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук / Є. Р. Чернишова;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Чубур Н. В. Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Н. В. Чубур; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 18 с.

 • Чувакова Т. Г. Професійне становлення молодого вчителя у США:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук / Т. Г. Чумакова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Шашенко С. Ю. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 /С. Ю. Шашенко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Швець Д. Є. Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти): автореф. дис. . . канд. соціол. наук (22. 00. 04) /Д. Є. Швець ;Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -17 с.

 • Шевнюк О. Л. Теорія практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищий школі: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / О. Л. Шевнюк; НПУ ім. М. П. Драгоманова.-К. , 2004. - 44 с.

 • Шевченко О. Е. Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918-1941 рр. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 03 /О. Е. Шевченко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 19 с.

 • Шевченко С. І. Формування комунікативної компетенції в читанні англійською мовою із застосуванням комп’ютерних технологій у вищих навчальних закладах:(13. 00. 02): автореф. дис. . . канд. пед. наук / С. І. Шевченко ;Київ. нац. лінгв. ун-т. -К. , 2004. -22 с.

 • Шемета Ю. М. Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова: автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 06) / Ю. М. Шемета / Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. -К. , 2004. -16 с.

 • Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02) / Л. Є. Шестерова /Харк. держ. акад. фіз. культури. -Х. , 2004. -20 с.

 • Шишкіна Н. О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Н. О. Шишкіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -21 с.

 • Шишова І. О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи:(13. 00. 07): автореф. дис. . . канд. пед. наук /І. О. Шишова ;Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -19 с.

 • Шиян О. В. Обґрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами бадмінтону для дітей молодшого шкільного віку:(24. 00. 02): автореф. дис. . . канд. наук фіз. виховання та спорту / О. В. Шиян ;Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. -К. , 2004. -20 с.

 • Шквир О. Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва:(13. 00. 04): автореф. дис. . . канд. пед. наук /О. Л. Шквир; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. -20 с.

 • Шмирова О. В. Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 /О. В. Шмирова; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. – К. , 2004. - 22 с.

 • Шмирова О. В. Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / О. В. Шмирова; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -22 с.

 • Шовковий В. М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. М. Шовковий; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. , 2004. - 21 с.

 • Шукліна С. О. Освітня та культурницька діяльність органів місцевого самоврядування й громадськості Таврійської губернії (друга половина XIX – початок XX ст. ):(17. 00. 01): автореф. дис. . . канд. іст. наук /С. О. Шукліна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2004. -19 с.

 • Шуляр В. І. Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / В. І. Шуляр; Ін-т педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Шумілова І. Ф. Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / І. Ф. Шумілова;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -26 с.

 • Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сімї:(13. 00. 05) автореф. дис. . . канд. пед. наук /Н. Д. Щербак; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Юрженко В. В. Формування системи знань про основи сучасного виробництва у майбутніх вчителів трудового навчання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. В. Юрженко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Яблонська Т. М. Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів:(13. 00. 09): автореф. дис. . . канд. пед. наук /Т. М. Яблонська;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Яковлєва В. А. Особливості організації та змісту гуманістичного виховання учнів 5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / В. А. Яковлєва; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Якубовські М. А. Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя: автореф. дис. . . докт. пед. наук: (13. 00. 04) / М. А. Якубовські; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -40 с.

 • Яновська Л. Г. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Л. Г. Яновські; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Яременко О. О. Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу у структурі екокультурної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 /О. О. Яременко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Яцишин О. М. Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук /О. М. Яцишин; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. -Вінниця, 2004. -20 с.

 • Ящук С. М. Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. М. Ящук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. - 18 с.
  programa-rozvitku-transportu-ta-zvyazku-e-a-zn-regonalna-ekonomka.html
  psihologo-pedagogchn-pitannya-pdgotovki-studentv-pedagogchna-bblografya.html
  puti-snizheniya-tehnogennogo-vozdejstviya-raketno-kosmicheskoj-tehniki-na-okruzhayushuyu-sredu.html
  raconalne-harchuvannya-yak-sposb-zberezhennya-zdorovya.html
  reabltacjna-pedagogka-pedagogchna-bblografya.html