Давиденко В. Б - Н.І. Тарасова (голов редактор), Г.І. Шаленко (заст голов ред.)Давиденко В. Б. Профорієнтація та професійне навчання населення в умовах закриття потенційно небезпечних об’єктів:(08. 09. 01) автореф. дис. . . канд. економ. наук /В. Б. Давиденко ;НАН України, Ін-т демографії та соц. досліджень. -К. , 2004. -20 с.

 • Двіжона О. В. Психологічні детермінанти асоціальної поведінки підлітків: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / О. В. Двіжона ;Прикарпат. ун-т ім. Василя Стефаника. -Івано-Франківськ, 2004. -20 с.

 • Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02)/ Н. А. Деделюк; Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -20 с.

 • Дем’яненко О. Є. Формування слухо-вимовних навичок у шестилітніх учнів у ситуації багатомовності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / О. Є. Дем’яненко ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Демиденко Т. М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / Т. М. Демиденко ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Димитрієв А. С. Розвиток теорії внутрішкільного управління в Україні в другій половині XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / А. С. Димитрієв ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Дітковська С. О. Розвиток відомчих дошкільних закладів у Донбасі в кінці 50-х початку 90-х років: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / С. О. Дітковська ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Довженко О. О. Проблема спілкування учителя з учнем у педагогічній теорії та практиці України другої половини XIX – початку XX ст. . : автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / О. О. Довженко ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -24 с.

 • Донченко М. В. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вчителів у позааудиторній роботі у вищих навчальних педагогічних закладах України (друга половина XX ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / М. В. Донченко ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -22 с.

 • Дремова І. А. Контроль знань учнів з алгебри в основній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /І. А. Дремова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Єгорова О. В. Юридична освіта в університетах України XIX – початку XX ст. (етапи та особливості розвитку):(07. 00. 01) автореф. дис. . . канд. іст. наук /О. В. Єгорова ; Дніпропетр. нац. ун-т. -Дніпропетровськ, 2004. - 18 с.

 • Жданович Ю. М. Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Ю. М. Жданович /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • . Жижко Т. А. Педагогічні умови інтенсифікації професійної підготовки студентів в економіко-правовому коледжі (на матеріалі спеціальних дисциплін): автореф. дис. . . . канд. . пед. наук (13. 00. 04) / Т. А. Жижко ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова-К. , 2004. -18 с.

 • Жмурський С. І. Формування інтересу учнів до вивчення фізики в багатопрофільних школах-ліцеях: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. І. Жмурський; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Жукенова Г. Б. Формирование активно-созидательного образа жизни старшеклассников в целостном педагогическом процессе школы: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Г. Б. Жукенова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 32 с.

 • Заблоцька О. С. Формування знань про структурну організацію органічних речовин у курсі хімії загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. С. Заблоцька; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 19 с.

 • Забора А. В. Формування знань і навичок майбутніх вчителів фізичної культури в процесі вивчення дисциплін „Теорія і методика фізичного виховання” і „Гімнастика з методикою викладання”: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. фиховання та спорту(24. 00. 02) / А. В. Забора; Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -23 с.

 • Загородній Ю. І. Педагогічні умови політичної соціалізації студентської молоді в умовах великого промислового міста: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 05)/ Ю. І. Загородній ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Загребельна Н.І. Громадські гуманітарні організації в Україні у роки першої світової війни: автореф. дис…канд. іст. наук : 07.00.01/Н.І.Загребельна ;НПУ ім. М.П.Драгоманова.-К.,2004.-21 с.

 • Задорожна Л. В. Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Л. В. Задорожна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 19 с.

 • Занюк С. С. Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / С. С. Занюк; Ін-т психології ім. Г.С.Костюка.-К. , 2004. - 20 с.

 • Заредінова Е. Р. Формування морально-ціннісних взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сучасній кримськотатарській сім‘ї: автореф. дис. . . канд. пед. наук / Е. Р. Заредінова ; Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -18 с.

 • Захарійчук М. Д. Педагогічні спостереження як компонент професійного розвитку вчителя початкових класів післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / М. Д. Захарійчук ;Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. - 24 с.

 • Заячук Ю. Д. Організаційно-педагогічні основи діяльності українознавчих інституцій у системі вищої освіти Канади (40-90-і рр. ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Ю. Д. Заячук; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Звонкова Г. Л. Розвиток природничих і технічних наук у Харкові в другій половині – на початку XX століття:(07. 00. 07) автореф. дис. . . канд. іст. наук /Г. Л. Звонкова /;АН України, Центр дослідж. наук. -техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. -К. , 2005. -18 с.

 • Зеленяк О. П. Реалізація міжпредметних зв’язків інформатики та математики в процесі навчання інформатики в школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. П. Зеленяк; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Зімакова Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до соціалізації учнів засобами театрального мистецтва:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук/ Л. В. Зімакова ;Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Зорька Н. М. Формування в учнів початкових класів орфографічної грамотності у навчанні російської мови як другої: автореф. дис. . . . канд. . пед. наук (13. 00. 02) / Н. М Зорька; Ін-т педагогіки НАН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Іващенко С. Г. Розвиток еколого-педагогічної культури вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / С. Г. Іващенко ;Центр ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Ілліна О. В. Формування професійних умінь майбутніх учителів у процесі моделювання організаторської педагогічної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ О. В. Ілліна ;Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -Житомир, 2004. -20 с.

 • Ісаєва О. О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури : автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 02)/ О. О. Ісаєва ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -40 с.

 • Ісаченко В. В. Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. В. Ісаченко /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Іщук Н. Ю. Застосування засобів мультімедіа у процесі підготовки економістів у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Н. Ю. Іщук; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

 • Кадемія М. Ю. Формування професійних знань учнів профтехучилищ засобами мережних комунікацій: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / М. Ю. Кадемія ;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кайдановська О. О. Формування творчого мислення майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі вивчення основ композиції: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. О. Кайдановська ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Калаур С. М. Підготовка майбутніх учителів до оцінювання навчальних досягнень школярів з предметів природничого циклу: автореф. дис. . . канд. пед. наук:13. 00. 04 / С. М. Калаур; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

 • Канапьянова Р. Х. Подготовка будущих учителей художников-графиков к эстетическому воспитанию школьников средствами декоративно-прикладного искусства (Техника чий, ручное ткачество, батик, национальный костюм): автореф. дис. . . канд. пед. наук:13. 00. 08 /Р. Х. Канапьянова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 30 с.

 • Капустіна О. В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 07) / О. В. Капустіна ;Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. - 20 с

 • Караманов О. В. Розвиток реформаторських ідей освіти і виховання у східній Галичині в першій третині ХХ ст. : автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / О. В. Караманов; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Карпунова Н. Г. Морально-естетичне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Н. Г. Карпунова ;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Карпюк Р. П. Підготовка вчителя фізичної культури до розв’язання професійних ситуацій: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / Р. П. Карпюк; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 20 с.

 • Карташова Л. А. Особистісно орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх вчителів іноземних мов: автореф. дис. . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /Л. А. Карташова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Каяліна С. В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп’ютерної техніки на уроках хімії:автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. В. Каяліна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Кемінь Г. М. Розвиток ідей „нового виховання” у західноєвропейській педагогіці (кінець XIX–середина XX ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Г. М. Кемінь ;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Кириленко С. В. Соціально-педагогічні умови формування культури здоров’я старшокласників: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / С. В. Кириленко ;Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кириченко О. М. . Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. М. Кириченко; Укр. інж. -пед. академія. – Х. , 2004. - 20 с.

 • Климчук В. О. Психологічні детермінанти розвитку внутрішньої мотивації студентів у навчальній діяльності: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 02 / В. О. Климчук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Клочко О. В. Прикладна спрямованість навчання інформатики студентів вищих аграрних навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. В. Клочко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Кобченко К. А. Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878-1920): автореф. дис. . . канд. іст. наук: (09. 00. 12) /К. А. Кобченко; Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. -К. , 2004. - 20 с.

 • Коваленко В. М. Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. М. Коваленко; Ін-т педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Коваль П. М. Фінансове забезпечення розвитку аграрної науки і вищої освіти: автореф. дис. . . канд. економ. наук(08. 04. 01) / П. М. Коваль ;Нац. наук. центр „Ін-т аграр. еконіми”. -К. , 2004. -20 с.

 • Ковальчук В. М. Педагогічні погляди та громадсько-просвітницька діяльність М. Галущинського: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / В. М. Ковальчук; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с.

 • Ковальчук І. А. Формування готовності майбутніх педагогів до статеворольової соціалізації учнів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. А. Ковальчук ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ 2004. - 20 с.

 • Ковиліна В. Г. Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушенням зору: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / В. Г. Ковиліна /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2004. - 21 с.

 • Колишкін О. В. Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / О. В. Колишкін ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). - 2004. - 20 с.

 • Компанець Н. М. Формування довільної поведінки у молодших школярів із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 08 /Н. М. Компанець ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Кондрацька Л. А. Теорія і технологія культурологічної підготовки майбутніх учителів художньо-естетичних спеціальностей : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / Л. А. Кондрацька; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 40 с.

 • Коркішко О. Г. Виховання патріотизму молодших школярів у позаурочній виховній роботі: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / О. Г. Коркішко; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Кот Г. М. Формування психологічної культури керівників загальноосвітніх шкіл у системі післядипломної освіти:(19. 00. 07) автореф. дис. . . канд. псих. наук Г. М. Кот /Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Коченгіна М. В. Розвиток в учнів умінь уживати складні речення на завершальному етапі початкового навчання російської мови: автореф. дис. . . канд. пед. наук:(13. 00. 02) / М. В. Коченгіна /Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Кравченко І. В. Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. В. Кравченко /Ін-т пробл. виховання Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -17 с.

 • Кравчук Т. М. Педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання у вищих педагогічних навчальних закладах України (20-80 рр. XXст. ). : автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 0. 01) / Т. М. Кравчук /Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -20 с.

 • Красюк О. С. Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва: автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 02) / О. С. Красюк /Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. - 20 с.

 • Красюк Ю. М. Методика навчання інформатики студентів економічних спеціальностей:(13. 00. 02) автореф. дис. . . канд. пед.наук Ю. М. Красюк /Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. -К.,2004.-20 с.

 • Кротова Т. Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02/ Т. Ф. Кротова; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К. , 2004. - 20 с.

 • Крук М. З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр. ): автореф. дис. . канд. пед. наук: (13. 00. 01) /М. З. Крук/Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. - 19 с.

 • Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук В. А. Кручек /Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -19 с.

 • Крюкова О. І. Формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у процесі сприйняття музики: автореф. дис. . . канд. пед. наук(13. 00. 07) / О. І. Крюкова /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 03 / І. Б. Кузава; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 21 с.

 • Куліков П. М. Моделювання управління фінансово-господарською діяльністю у державній системі освіти: автореф. дис. . . канд. економ. наук (08. 03. 02) / П. М. Куликов; Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -18 с.

 • Курінна С. М. Особливості соціалізації дітей шести-семи років в різних умовах життєдіяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 05) / С. М. Курінна /Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Куторжевська Л. І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: автореф. дис. . канд. пед. наук: (13. 00. 04)/ Л. І. Куторжевська/;н-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 22 с.

 • Кушнір В. М. Провідні гуманістичні ідеї творчої спадщини Януса Корчака у контексті розвитку вітчизняної педагогічної думки: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 01)/ В. М. Кушнір ;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Лаврут О. О. Студентство радянської України в 20-ті роки XX ст. . :(07. 00. 01) :автореф. дис. . . канд. іст. наук /О. О. Лаврут ;Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -20 с.

 • Лазарєв М. І. Теоретичні і методичні засади моделювання змісту загально інженерних дисциплін для технологій навчання студентів: автореф. дис. . . докт. пед. наук: (13. 00. 04) / М. І. Лазарєв ;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. - 37 с.

 • Лазебна О. М. Формування активної екологічної позиції підлітків:(13. 00. 07):автореф. дис. . . канд. пед. наук О. М. Лазебна /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Ламекіна Г. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів 6-8 класів у процесі вивчення фізичної географії : автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Г. О. Ламекіна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Латишева О. В. Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991-2001 рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01)/О. В. Латишева; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -17 с.

 • Лелик Л. І. Планування і регулювання освітніх послуг та їх ефективність в умовах трансформації економіки України: автореф. дис. . . канд. економ. наук (08. 02. 03) / Л. І. Лелик ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. -Л. , 2004. -20 с.

 • Лещій Н. П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 03) / Н. П. Лелій; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. - 20 с.

 • Литвинова Л. В. Психологічні механізми подолання дезадаптаційних переживань студентів-першокурсників:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л.В.Литвинова; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -16 с.

 • Литовченко О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах:(13. 00. 05); автореф. дис. . . канд. пед. наук/О. В. Литовченко ; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -19 с.

 • Літовченко О. В. Розвиток моторики розумово відсталих дошкільників засобом стимулювання тактильної та пропріоцептивної чутливості: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / О. В. Літовченко;Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Логвиненко О. Б. Виховання фізичної культури учнів 5-9 класів у позакласній діяльності загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / О. Б. Логвиненко; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Лотюк Ю. Г. Комп’ютерно-орієнтована методична система навчання обчислювальної математики в педагогічному університеті:(13. 00. 02) автореф. дис. . канд. пед. наук /Ю. Г. Лотюк ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -20 с.

 • Лузан П. Г. Теоретичні і методичні основи формування навчально-пізнавальної активності студентів у вищих аграрних закладах освіти: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 04) / П. Г. Лузан; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -42 с.

 • Лучко О. М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець XVIII - XXст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 01) / О. М. Лучко; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Малазонія С. В. Психологічні засоби формування у майбутнього педагога здатності до довільної саморегуляції поведінки:(19. 00. 01) автореф. дис. . . канд. псих. наук / С. В. Малазонія; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Маляр Л. В. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (Друга половина XIX - перша половина ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Л. В. Маляр; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Мартинюк І. А. Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / І. А. Мартинюк ;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -16 с.

 • Марущенко О. А. Становлення інноваційної освіти в Україні: автореф. дис. . . канд. соціол. наук (22. 00. 04) / О. А. Марущенко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. -Х. , 2004. -20 с.

 • Матвійчук О. Є. Діяльність шкільних бібліотек по забезпеченню інформаційних потреб старшокласників: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (07. 00. 08) / О. Є. Матвійчук; Київ. нац. ун-т культуриі мистецтв. -К. , 2004. -20 с.

 • Мачуська І. М. Формування культури міжособистісного спілкування старшокласників у їх підготовці до сімейного життя: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. М. Мачуська; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -19 с.

 • Мелоян А. Е. Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічного навчання): автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07)/ А. Е. Мелоян ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Мельник Г. М. Формування базових професійних якостей в учнів профільних класів на заняттях з народних художніх ремесел: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Г. М. Мельник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Мельниченко Г. В. Педагогічні засади модульної технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови і літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Г. В. Мельниченко; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Мельничук Л. І. Становлення і розвиток шкільної географічної освіти в Україні (перша половина XX століття): автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01) / Л. І. Мельничук; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -19 с.

 • Микитюк В. О. Формування професійно-педагогічної майстерності викладачів вищих освітніх закладів Слобожанщини другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / В. О. Микитюк; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -22 с.

 • Михалін Г. О. Формування основ професійної культури вчителя математики у процесі навчання математичного аналізу: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / Г. О. Михалін; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 37 с.

 • Мичковська В. Р. Формування самостійної навчально-пізнавальної діяльності курсантів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення іноземної мови: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. Р. Мичковська, Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2004. - 19 с.

 • Міненко О. О. Особистісне змінювання в процесі професійної підготовки студентів-психологів: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / О. О. Міненко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Мірошник С. І. Розвиток творчої діяльності старшокласників у процесі вивчення української літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / С. І. Мірошник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -22 с.

 • Міщенко І. Б. Дидактичні умови формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх викладачів економіки в процесі професійної підготовки: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. Б. Міщенко;Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. -Житомир, 2004. -20 с.

 • МогілевськаН. Е. Формування естетичного відношення до людини у курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 /Н. Е. Могілевська ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Молочко М. В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі дошкільного закладу: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / М. В. Молочко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Моріть Я. Система професійної підготовки вчителя і шляхи її оптимізації в умовах розвитку сучасної освіти в Польщі:(13. 00. 04); автореф. дис. . . докт. пед. наук /Я. Моріть; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -43 с.

 • Мороз І. В. Педагогічні умови застосування кредитно-модульної системи навчання студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. В. Мороз; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. -Житомир, 2004. -19 с.

 • Мороз Ю. В. Психологічні особливості розвитку творчої активності старшокласників: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / Ю. В. Мороз; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – К. , 2004. - 19 с.

 • Москальова А. С. Формування психологічної культури дівчат-підлітків в умовах позашкільного навчального закладу:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /А. С. Москальова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Москальова Л. Ю. Моральне виховання особистості майбутнього вчителя музики і художньої культури засобами українського сакрального хорового мистецтва:(13. 00. 04): автореф. дис. . . канд. пед. наук /Л. Ю. Москальова ;Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Мужикова І. М. Методика формування базових знань та вмінь з образотворчого мистецтва в майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед наук: 13. 00. 02 /І. М. Мужикова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: атореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / І. С. Мунтян;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Муранова Н. П. Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі „ліцей - ВНЗ”:(13. 00. 04):автореф. дис. . . канд. пед. наук /Н. П. Муранова ;Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. -Житомир, 2004. -18 с.

 • Мурашкевич А. А. Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка в контексті розвитку національної освіти і виховання в Україні: автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 01)/ А. А. Мурашкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -43 с.

 • Мухамбеталиева Г. А. Формирование нормативно-ценностных отношений у старшеклассников к окружающей среде ( На материале естественно-научных предметов): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Г. А. Мухамбеталиева; Кыргызский гос. пед. ун-т им. И. Арабаева. - Бишкек, 2004. - 26 с.

 • Мухитова Р. Б. Развитие высшего педагогического образования в республике Казахстан в период формирования рыночных отношений: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Р. Б. Мухитова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 30 с.

 • Мятига О. М. Застосування дозованого бігу і дихальних вправ у фізичному вихованні дошкільнят, які часто хворіють на гострі респіраторні захворювання: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02) / О. М. Мятига ; Харк. держ. акад. фіз. культури. -Х. , 2004. -20 с.

 • Назаренко Т. Г. Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Т. Г. Назаренко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Напрасна О. Б. Індивідуально-психологічні особливості когнітивно-стильових характеристик навчальної діяльності студентів: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 01 / О. Б. Напрасна; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. , 2004. - 20 с.

 • Некоз І. В. Формування пізнавальних інтересів студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (на матеріалі вивчення іноземних мов): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ І. В. Некроз;Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Нікітченко А. І. Лінгводидактичні умови навчання української мови в загальноосвітніх закладах Республіки Молдова: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /А. І. Нікітченко; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К, 2004. - 19 с.

 • Ніколаєв О. М. Методичне забезпечення оперативного та тематичного контролю в умовах особистісно орієнтованого навчання фізики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. М. Ніколаєв; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02)/ С. Ю. Ніколаєв;Львів. держ. ін-т фіз. культури. -Л. , 2004. -20 с.

 • Ніколаєнко В. В. Формування російськомовної граматичної компетенції англомовних студентів-іноземців на початковому етапі навчання у вищій школі (на матеріалі дієслівних категорій): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) / В. В. Ніколаєнко; Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -20 с.

 • Олійник В. В. Теоретико-методологічнні засади управління підвищенням кваліфікації педагогічних працівників профтехосвіти : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 01 / В. В. Олійник; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 46 с.

 • Олійник Л. М. Формування уявлень про власності і співвідношення предметів у дітей раннього віку: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08) / Л. М. Олійник;Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. дис. . . докт. пед. наук:(13. 00. 04) /В. Ф. Орлов; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 44 с.

 • Осмоловська О. Ю. Державна політика щодо професорсько-викладацьких кадрів радянської України (1920-1930-ті рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 01) / О. Ю. Осмоловська; Донец. нац. ун-т. -Донецьк, 2004. -19 с.

 • Павелків О. М. Виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 /О. М. Павелків; Ін-т проблем виховання АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Павлик О. Б. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх перекладачів до використання офіційно-ділового мовлення: автреф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / О. Б. Павлик ; Нац акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. -Хмельницький, 2004. - 20 с.

 • Панчук Г. А. Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620-1689 рр. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Г. А. Панчук; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 19 с.

 • Пацевко Н. В. Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини XX століття: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01) / Н. В. Пацевко;Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Петров В. Ф. Інформаційне забезпечення управління загальною середньою освітою в регіоні: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / В. Ф. Петров; Центральний ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Піроженко Т. О. Психологія комунікативно-мовленнєвого розвитку дитини: автореф. дис. . . докт. психол. наук (19. 00. 07) / Т. О. Піроженко;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -40 с.

 • Пісоцька Л. С. Соціально-педагогічні умови управління розвитком дошкільної освіти в регіоні: автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 01) /Л. С. Пісоцька;Центр ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Пов’якель Н. І. Саморегуляція професійного мислення в системі фахової підготовки практичних психологів: автореф. дис. . . докт. психол. наук: 19. 00. 07 / Н. І. Пов’якель; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 40 с.

 • Полуніна О. В. Психологічна компетентність викладача вищого педагогічного навчального закладу як чинник успішності управління процесом учіння студентів: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / О.В.Полуніна; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. ,2004.-16 с.

 • Помиткіна Л. В. Корекція особистісних дисгармоній психодинамічного не конгруентних старшокласників:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л. В. Помиткіна; Ін-т педагогікиі психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -24 с.

 • Попова Т. М. Методичні засади розвитку системи задач з механіки у класах з поглибленим вивченням фізики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02/ Т. М. Попова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Приходьмо В. М. Підготовка майбутніх педагогів до превентивного виховання дітей із неблагополучних сімей: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. М. Приходьмо; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Проскурняк О. І. Соціально-психологічна адаптація учнів молодших класів допоміжної школи-інтернату: автреф. дис. . . канд. психол. наук. : 19. 00. 08 / О. І. Проскурняк; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 18 с.

 • Радкіна В. Ф. Формування художньо-естетичного смаку як професійної якості майбутнього вчителя: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / В. Ф. Радкіна /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Растригіна А. М. Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця XIX – першої половини XX століття: автореф. дис. . . докт. пед. наук (13. 00. 01)/ А. М. Растригіна; Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -41 с.

 • Рейпольська О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновікових груп дитячого садка (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08)/ О. Д. Рей польська; Ін-т проб. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Решнова С. Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. Ф. Решнова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України (II половина XIX – 20-ті рр. . XX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 08) / П. І. Рогова /НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. -К. , 2004. -20 с.

 • Родименко І. М. Організаційно-діагностична діяльність обласного психолого-медико-педагогічного центру: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / І. М. Родименко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Романюк Л. В. Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді:(19. 00. 01) Автореф. дис. . . канд. псих. наук /Л. В. Романюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Російчук Т. А. Образні компоненти в структурі становлення писемного мовлення дітей:(19. 00. 07): автореф. дис. . . канд. псих. наук /Т. А. Російчук ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. -К. , 2004. -18 с.

 • Руденко Л. С. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /Л. С. Руденко; Київський нац. ун-т кульури і мистецтв. – К. , 2004. - 22 с.

 • Рушникова С. Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: автореф. дис. . . канд. пед. наук : (13. 00. 02)/ С. Ф. Рушникова; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -21 с.

 • Рысбаева А. К. Методология развития успешности деятельности как категории педагогики: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 01 / А. К. Рысбаева; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 53 с

 • Рябова З. В. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів 6-7 річного віку (управлінський аспект): автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 01) / З. В. Рябова ;Центр. ін-т після диплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Саад Халаф Сулейман Альхунетті. Зміст і методи навчання історії у школах Йорданії: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / Саад Халаф Сулейман Альхунетті. ;Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -20 с.

 • Савченко О. О. Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / О. О. Савченко ;Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Савченко С. В. Науково-теоретичні засади соціалізації студентської молоді в поза навчальній діяльності в умовах регіонального освітянського простору: автореф. дис. . . . докт. пед. наук: (13. 00. 05) /С. В. Савченко ; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. -Луганськ, 2004. - 41 с.

 • Сайко Н. О. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку: автореф. дис. . . канд. іст. наук (13. 00. 04) / Н. О. Сайко ;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Сегеда О. О. Психологічні особливості формування професійних якостей офіцерів-вихователів у процесі фахової підготовки: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 09)/ О. О. Середа; Харк. військ. ун-т. -Х. , 2004. -18 с.

 • Семеніхіна О. В. Методична система реалізації освітнього стандарту з аналітичної геометрії у педагогічних університетах: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / О. В. Семеніхіна; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Сергієнко В. П. Теоретичні і методичні засади навчання загальної фізики в системі фахової підготовки вчителя: автореф. дис. …докт. пед. наук /В. П. Сергієнко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. :НПУ, 2004. -21 с.

 • Серебряк В. В. Духовно-моральне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07)/ В. В. Серебряк; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Сіданич І. Л. Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім’ї і школі: автреф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. Л. Сіданич; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Скафа О. І. Теоретико-методичні основи формування прийомів еврестичної діяльності в процесі вивчення математики в умовах впровадження сучасних технологій навчання : автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 /О. І. Скафа; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 40 с.

 • Скиба М. М. Розвиток методики викладання біології в загальноосвітній школі України у 20-30 роках ХХ століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /М. М. Скиба; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Слободян О. П. Творчий саморозвиток особистості студентів педагогічного коледжу в процесі вивчення культурологічних дисциплін: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / О. П. Слободян; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. -Луганськ 2004. - 20 с.

 • Смирнова І. М. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 94) / І. М. Смирнова ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. -Кіровоград, 2004. -20 с.

 • Соколова О. В. Методичні основи інтеграції мистецьких знань у підготовці майбутнії учителів музики і художньої культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /О. В. Соколова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. - К, 2004. - 20 с.

 • Соловець Л. О. Робота над фразеологізмами як засіб формування культури спілкування молодших школярів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /Л. О. Соловець;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Співаковський О. В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 / О. В. Співаковський; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 44 с.

 • Стаканков А. В. Теорія і практика правового виховання в історії вітчизняної педагогічної думки другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / А. В. Стаканков;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -19 с.

 • Сташевська І. О. Музичне виховання дітей дошкільного віку в Німеччині ( Друга половина ХХ століття ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /І. О. Сташевська; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Стежко Ю. Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07)/Ю. Г. Стежко /Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Степанов Є. П. Формування культури міжетнічних відносин у студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / Є. П. Степанов;Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Степашко В. О. Організаційно-педагогічні умови формування викладацького персоналу у вищих навчальних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / В. О. Степанко; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. -18 с.

 • Стинська В. В. Система шкільництва в Галичині (Кінець XIX- початок ХХ ст. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /В. В. Стинська; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Страшний В. І. Виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи на родинних традиціях українського народу:автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 07)В. І Страшний; Акад. пед. наук України, Ін-т проб. виховання. -К. , 2004. -19 с.

 • Суржанська В. А. Творчі завдання як засіб формування пізнавальної активності старших дошкільників: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 08) / В. А. Суржанська ; Ін-т пробл. виховання АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Тадєєва І. М. Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу:автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 07 / І. М. Тадєєва; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - 21 с.

 • Тарасенкова Н. А. Теоретико-методичні основи використання знаково-символьних засобів у навчанні математики учнів основної школи: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 02 / Н. А. Тарасенкова; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 39 с.

 • Тасбулатова Г. Т. Формирование межличностных отношений учащихся в коллективе современной общеобразовательной школы: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Г. Т. Тасбулатова; Казахский нац. пед. ун-т им. Абая. - Алматы, 2004. - 33 с.

 • Терентьєва О. О. Просвітницька та благодійна діяльність грецьких купців діаспори: на прикладі діяльності родини Зосимів (кін. XVIII – сер. XIX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 02) / О. О. Терентьєва ;НАН України, Ін-т історії України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Ткачова Т. М. Розвиток духовної культури особистості вчителя в системі методичної роботи закладів освіти міста: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04)/ Т. М. Ткачова ;Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. -Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Ткачук Т. А. Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 /Т. А. Ткачук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Тодорцева Ю. В. Формування толерантності майбутніх учителів у процесі професійної підготовки:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук /Ю. В. Тодорцева ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Торба Ю. І. Педагогічна підготовка викладачів спеціальних дисциплін та майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі післядипломної освіти: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Ю. І. Торба /Центр ін-т післядиплом. пед. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Трофименко Л. І. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 03) / Л. І. Трофименко ; Ін-т спец. педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Трошкін О. В. Педагогічні умови розвитку ініціативності майбутніх дизайнерів у процесі навчально-творчої діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 /О. В. Трошкін; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 • Турахонова Х. Ч. Гуманистическая ориентация в воспитании гражданственности младших школьников ( На материале школ республики Таджикистан): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /Х. Ч. Турахонова; М-во образования Кыргызской республики, Кыргызский гос. пед. ун-т им. И. Арабаева. - Бишкек, 2004. - 23 с.

 • Уліщенко В. В. Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /В. В. Уліщенко /Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -20 с.

 • Федорів Т. М. Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу „Хімія в побуті” в основній школі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 02) /Т. М. Федорів ; Нац. пед. ун-т ім. . М. П. Драгоманова. -К. , 2004. -21 с.

 • Фелющенко І. В. Формування творчої особистості старшокласників засобами світової художньої культури: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / І. В. Фелющенко;Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -20 с.

 • Фізеші О. Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (Друга половина XIX - кінець ХХ століття):автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / О. Й. Фізеші; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Філіппов В. Л. Організація педагогічної взаємодії з підлітками - студентами коледжу - як оптимальна умова їх соціального становлення: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 / В. Л. Філіппов; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Фоменко К. М. Педагогічні умови духовної самореалізації старшокласників у навчальному-виховному процесі загальноосвітньої школи: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / К. М. Фоменко; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Фрицюк В. А. Формування креативності майбутніх учителів музики: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 / В. А. Фрицюк; Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2004. - 20 с.

 • Харченко Л. Л. Теоретико-методичні аспекти застосування ігрового методу фізичного виховання у розвитку психомоторики розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку:(24. 00. 02) Автореф. дис. . . канд. наук фіз. виховання та спорту /Л. Л. Марченко;Львів. держ. ін-т фіз. культури. - Л. , 2004. - 20 с.

 • Хмельовський П. М. Українське педагогічне товариство „Рідна школа” в суспільно-політичному житті Західної України (1919-1939 рр. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01) / П. М. Хмельовський ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. -20 с.

 • Ховрич С. М. Становлення та розвиток вищої технічної освіти Наддніпрянської України (остання чверть XIX – перші десятиріччя XX ст. ): автореф. дис. . . канд. іст. наук (07. 00. 01) / С. М. Ховрич;НАН України, Ін-т історії України. -К. , 2004. - 20 с.

 • Холоденко В. О. Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності:(13. 00. 02) автореф. дис. . . канд. пед. наук /В. О. Холоденко;Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. -К. , 2004. -20 с.

 • Хорошенюк А. П. Формування політичної культури старшокласників на уроках суспільствознавчого циклу:(13. 00. 07) автореф. дис. . . канд. пед. наук А. П. Хорошенюк /Ін-т проблем. виховання Акад. . пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Хоружа Л. Л. Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів: автореф. дис. . . . докт. пед. наук (13. 00. 04) /Л. Л. Хоружа; Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -36 с.

 • Хурчак А. Е. Психологічні особливості амбівалентності атитюдів у юнацькому віці: автореф. дис. . . канд. психол. наук: 19. 00. 07 / А. Е. Хурчак; НПУ ім. М. П. Драгоманова.-К. ,2004. -20 с.

 • Цвірова Т. Д. Розвиток позашкільних закладів різних типів в Україні (1920-1941 рр. ). :(13. 00. 01) автреф. дис. . . канд. пед. наук /Т. Д. Цвірова ;Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. -К. ,2004.-20 с.

 • Цимбал Ю. В. Інститут почесних членів і докторів університету св. Володимира у 1834-1884 рр. :організація, структура, функціонування: (07. 00. 01): автореф. дис. . . канд. іст. наук /Ю. В. Цимбал /Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. -К. , 2004. -16 с.

 • Цимбалару А. Д. Професійна діяльність учителя з формування цілісності знань з гуманітарних предметів в учнів початкових класів: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) /А. Д. Цимбалару ;Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Цокур Р. М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Р. М. Цокур /Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -21 с.

 • Чаграк Н. І. Педагогічні погляди і просвітницька діяльність Антона Крушельницького: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 / Н. І. Чаграк; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 • Чаусова Т. В. Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. . . канд. психол. наук (19. 00. 07) / Т.В.Чаусова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. -К. , 2004. -22 с.

 • Черкасов О. В. Формування загальнотеоретичних основ дослідження історії освіти в Україні (Друга половина XIX - початок ХХ століття): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 01 /О. В. Черкасов; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Черненко Н. М. Підготовка майбутніх менеджерів до діалогової комунікації в системі післядипломної освіти:(13. 00. 02): автореф. дис. . . канд. пед. наук / Н. М. Черненко; Південноукр держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Чернишова Є. Р. Підготовка вчителя до формування в учнів основ знань про здоровя та безпеку життєдіяльності людини:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук / Є. Р. Чернишова;Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -19 с.

 • Чубур Н. В. Методичні засади особистісно-орієнтованого навчання старшокласників на уроках історії: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / Н. В. Чубур; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 18 с.

 • Чувакова Т. Г. Професійне становлення молодого вчителя у США:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук / Т. Г. Чумакова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -20 с.

 • Шашенко С. Ю. Соціальне становлення студентської молоді у позааудиторний час у вищих навчальних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 /С. Ю. Шашенко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 20 с.

 • Швець Д. Є. Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти): автореф. дис. . . канд. соціол. наук (22. 00. 04) /Д. Є. Швець ;Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. -К. , 2004. -17 с.

 • Шевнюк О. Л. Теорія практика культурологічної освіти майбутніх учителів у вищий школі: автореф. дис. . . докт. пед. наук: 13. 00. 04 / О. Л. Шевнюк; НПУ ім. М. П. Драгоманова.-К. , 2004. - 44 с.

 • Шевченко О. Е. Становлення та розвиток системи підготовки дефектологічних кадрів для закладів спеціальної освіти України (1918-1941 рр. ): автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 03 /О. Е. Шевченко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 19 с.

 • Шевченко С. І. Формування комунікативної компетенції в читанні англійською мовою із застосуванням комп’ютерних технологій у вищих навчальних закладах:(13. 00. 02): автореф. дис. . . канд. пед. наук / С. І. Шевченко ;Київ. нац. лінгв. ун-т. -К. , 2004. -22 с.

 • Шемета Ю. М. Науково-освітня діяльність М. Ф. Владимирського-Буданова: автореф. дис. . . канд. іст. наук: (07. 00. 06) / Ю. М. Шемета / Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. -К. , 2004. -16 с.

 • Шестерова Л. Є. Вплив рівня активності сенсорних функцій на удосконалення рухових здібностей школярів середніх класів: автореф. дис. . . канд. наук з фіз. виховання та спорту (24. 00. 02) / Л. Є. Шестерова /Харк. держ. акад. фіз. культури. -Х. , 2004. -20 с.

 • Шишкіна Н. О. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення юридичних дисциплін у вищому навчальному педагогічному закладі: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Н. О. Шишкіна; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. -Х. , 2004. -21 с.

 • Шишова І. О. Профілактика наркоманії серед підлітків у виховному процесі загальноосвітньої школи:(13. 00. 07): автореф. дис. . . канд. пед. наук /І. О. Шишова ;Херсон. держ. ун-т. -Херсон, 2004. -19 с.

 • Шиян О. В. Обґрунтування змісту уроків фізичної культури з елементами бадмінтону для дітей молодшого шкільного віку:(24. 00. 02): автореф. дис. . . канд. наук фіз. виховання та спорту / О. В. Шиян ;Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. -К. , 2004. -20 с.

 • Шквир О. Л. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до класного керівництва:(13. 00. 04): автореф. дис. . . канд. пед. наук /О. Л. Шквир; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2004. -20 с.

 • Шмирова О. В. Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 04 /О. В. Шмирова; Ін-т вищ. освіти акад. пед. наук України. – К. , 2004. - 22 с.

 • Шмирова О. В. Педагогічні умови використання аудіовізуальних засобів навчання іноземної мови у професійній підготовці менеджерів-аграріїв: автореф. дис. . . канд. пед. наук: (13. 00. 04) / О. В. Шмирова; Ін-т вищ. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -22 с.

 • Шовковий В. М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. М. Шовковий; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. , 2004. - 21 с.

 • Шукліна С. О. Освітня та культурницька діяльність органів місцевого самоврядування й громадськості Таврійської губернії (друга половина XIX – початок XX ст. ):(17. 00. 01): автореф. дис. . . канд. іст. наук /С. О. Шукліна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - 2004. -19 с.

 • Шуляр В. І. Підготовка майбутнього вчителя літератури до конструкторсько-технологічної професійної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / В. І. Шуляр; Ін-т педагогіки АПН України. – К. , 2004. - 20 с.

 • Шумілова І. Ф. Розвиток земських шкіл Приазов’я другої половини XIX – початку XX століття: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 01) / І. Ф. Шумілова;Харк. держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . -Х. , 2004. -26 с.

 • Щербак Н. Д. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей у сімї:(13. 00. 05) автореф. дис. . . канд. пед. наук /Н. Д. Щербак; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Юрженко В. В. Формування системи знань про основи сучасного виробництва у майбутніх вчителів трудового навчання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 /В. В. Юрженко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 19 с.

 • Яблонська Т. М. Дидактичні засади навчання іншомовного читання молодших школярів:(13. 00. 09): автореф. дис. . . канд. пед. наук /Т. М. Яблонська;Ін-т педагогіки АПН України. -К. , 2004. -21 с.

 • Яковлєва В. А. Особливості організації та змісту гуманістичного виховання учнів 5-9 класів шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 07) / В. А. Яковлєва; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. -Луганськ, 2004. -20 с.

 • Якубовські М. А. Теоретико-методологічні основи математичного моделювання професійної діяльності вчителя: автореф. дис. . . докт. пед. наук: (13. 00. 04) / М. А. Якубовські; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти Акад. пед. наук України. -К. , 2004. -40 с.

 • Яновська Л. Г. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах: автореф. дис. . . канд. пед. наук (13. 00. 04) / Л. Г. Яновські; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського (м. Одеса). -О. , 2004. -20 с.

 • Яременко О. О. Педагогічні чинники соціалізації молоді країн Бенілюксу у структурі екокультурної діяльності: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 05 /О. О. Яременко; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К. , 2004. - 21 с.

 • Яцишин О. М. Формування мотивації вивчення іноземної мови студентами економічних спеціальностей:(13. 00. 04) автореф. дис. . . канд. пед. наук /О. М. Яцишин; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. -Вінниця, 2004. -20 с.

 • Ящук С. М. Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання: автореф. дис. . . канд. пед. наук: 13. 00. 02 / С. М. Ящук; НПУ ім. М. П. Драгоманова. -К. , 2004. - 18 с.
  programa-rozvitku-transportu-ta-zvyazku-e-a-zn-regonalna-ekonomka.html
  psihologo-pedagogchn-pitannya-pdgotovki-studentv-pedagogchna-bblografya.html
  puti-snizheniya-tehnogennogo-vozdejstviya-raketno-kosmicheskoj-tehniki-na-okruzhayushuyu-sredu.html
  raconalne-harchuvannya-yak-sposb-zberezhennya-zdorovya.html
  reabltacjna-pedagogka-pedagogchna-bblografya.html
  ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В статье рассматриваются наиболее распространенные среди современной молодежи представления о религии и нравственности. С опорой на большой эмпирический материал анализируется феномен абстрактной религиозности, получивший название итсизма. Делаются выводы о численном преобладании итсистов среди московской молодежи, о негативном влиянии итсизма на общественную мораль и о необходимости борьбы с этим новым явлением с помощью духовного просвещения молодежи.Ключевые слова: молодежь, религия, православие, итсизм, атеизм, духовная традиция, моральный релятивизм, нравственность, ценностные ориентации, социологический опрос. Рефераты и курсовые работы. Дипломные и контрольные работы Отвод статического электричества Локализация взрывовКроме профилактических мероприятий, большое значение имеют способы локализации взрывов, понижения взрывного давления, устранения его разрушающего действия. Разрушающее действие взрыва тем больше, чем выше развивающееся при нем давление. Для снижения давления при взрыве необходимо обеспечить свободный выход в атмосферу мгновенно образовавшихся газов. Озелененные территории общего пользования - зеленые насаждения – 65-75 %;- аллеи и дороги – 10-15 %; Оварная специализация России. Товарный экспорт и импорт. В 60 - 70-х гг. по мере освоения месторождений нефти и газа резко возрастает экспорт этих энергоносителей, складывается преимущественно топливно-сырьевая международная специализация России. В то же время наша страна становится одним из крупнейших импортеров зерна и других продуктов питания, а затем и многих промышленных потребительских товаров (7, с. 536).Топливно-сырьевая модель международной специализации России сформировалась почти стихийно еще в 70 - 80-е гг., а в 90-е гг. приобрела ярко выраженный характер. Такая модель позволила России в период кризиса плановой системы и при переходе к рыночной экономике поддерживать относительно высокие (с учетом падения отечественного производства) стандарты потребления. При более эффективном хозяйствовании доходы от экспорта топлива и сырья могли бы стать солидной основой структурной перестройки экономики и модернизации производственного аппарата. В принципе топливно-сырьевая специализация приносит немалые выгоды только в том случае, если природные ресурсы огромны, а пользующееся их благами население относительно невелико. Если такая модель хороша для Канады (30 млн. населения), Австралии (18 млн.). Саудовской Аравии (19 млн.), то она не может обеспечить столь же значительных выгод для России с ее гораздо более многочисленным (146,5 млн.) населением (26, с. 76). Ознакомиться с информацией по обеспечению безопасности, описанием места отдыха, правилами поведения в Пансионате и подтвердить свое согласие с условиями подписью под Договором. 3.7.2. Получить необходимую и достоверную информацию о правилах поведения в Пансионате, состоянии окружающей среды в месте отдыха участника смены.3.7.3. Требовать обеспечения личной безопасности участника смены, сохранения его жизни, здоровья и имущества, беспрепятственного получения им неотложной медицинской помощи. Ожидаемые физические назначения Но почему мы решили, что перед нами кнопка звонка? Просто потому, что так нам подсказывает весь наш богатый опыт взросления и социа' лизации, наши знания об этикете и звонках. Мы знаем, что подобные предметы связаны с электрическими и электронными устройствами, потому что когда'то, много лет назад, стояли на пороге чужого дома вместе с родителями и усвоили, как попасть внутрь.Но у обсуждаемого вопроса есть и иной аспект. Если мы увидим кноп' ку в необычном месте, например на капоте автомобиля, мы будем те' ряться в догадках о ее назначении, но при этом все же догадаемся, что на нее следует нажать пальцем. Как мы пришли к этой догадке? По своей природе человек склонен манипулировать инструментами. Ко' гда мы видим предмет подходящего размера и формы, расположенный в пределах досягаемости, мы автоматически хотим нажать на него пальцем. Длинные предметы, округлые в сечении, вызывают у нас же' лание ухватиться за них, как за ручку. Все это подразумевал Норман, вводя свой термин. Однако, чтобы внести ясность, мы будем называть инстинктивное понимание того, как обращаться с предметом руками, ожидаемыми физическими назначениями. Когда объекты имеют фор' му, очевидно подходящую для непосредственных манипуляций нога' ми или руками, мы без письменных инструкций понимаем, что следу' ет с ними делать. Понимание того, как обращаться с инструментом, форма которого соответствует форме человеческой руки, является пре' красным примером интуитивного постижения интерфейса. Озеро огненное «Люцифер никогда не исчезнет, потому, что чаша его ненависти бездонна. Он единственный, чей долг никогда не будет выплачен. Ангелы исчезнут вместе со своей ненавистью. Их долгом стало неправильное использование жизни, которую Я им дал».«Первое и Второе Небо исчезнут, когда они полностью очистятся от всего греха и ненависти, которыми они запятнаны. Каждый человек и ангел выплатят свой долг полностью и в тот момент, когда долг будет выплачен, они исчезнут в небытии. Так пятно греха будет удалено с Моего творения». Ознакомление с приемами выделения предложений из сплошного текста. Обозначение границ предложений на письме — Все ли правильно в этом тексте? Объясните свой ответ.— О ком прочитали сначала? (О лесных жителях.) Ответственность за нарушение законодательства о коллективных договорах и соглашениях В связи с изложенным основанием для привлечения к административной ответственности по данной статье является виновное нарушение обязательств по коллективному договору, соглашению, либо невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению. Истечение срока коллективного договора, соглашения не освобождает полномочных представителей работодателя не только от обязанности выполнить условия коллективных договоров, соглашений, которые не были реализованы в течение срока их действия, но и от административной ответственности за нарушение либо невыполнение условий коллективного договора, соглашений. За невыполнение или нарушение соглашений федерального уровня органами и должностными лицами федеральной исполнительной власти к ответственности может привлечь государственная инспекция труда в лице полномочных представителей. За невыполнение соглашений, коллективных договоров другими лицами к ответственности может привлечь государственная инспекция труда соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого состоялось нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору или соглашению. Невыполнение или нарушение обязательств по коллективному договору, соглашению может стать основанием для привлечения к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того, полномочные представители работодателей за невыполнение законодательства о коллективных договорах и соглашениях могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. При причинении материального ущерба работодателю в связи с нарушением законодательства о коллективных договорах и соглашениях полномочные представители работодателя могут быть привлечены к материальной ответственности.Профсоюзы, которые организовали забастовку вопреки условиям коллективного договора, могут быть привлечены работодателем к имущественной ответственности в виде возмещения убытков, причиненных проведением незаконной забастовки. Данная категория дел возникает из трудовых отношений и потому на основании пп. 1 п. 1 ст. 22 ГПК РФ должна рассматриваться в судах общей юрисдикции по месту нахождения профсоюза. Ожившие герои сказок и басен на улицах Петербурга» с посещением Летнего Сада. 3. «Путешествие в Капландию» П. 7.2 Державне регулювання відносин в агропромисловому комплексі України виробництво засобів виробництва для всіх інших галузей, пов'язаних із сільським господарством (тракторне машинобудування, виробництво сільгоспмашин, устаткування для тваринництва, легкої і харчової промисловості тощо);2. сільське господарство: рослинництво і тваринництво; Ознайомлення з новим лексичним матеріалом 2. Welchen Sport treiben Sie?3. Wie lange treiben/spielen Sie…? Озимая рожь, озимый ячмень и трикале. Их морфология, биология, районы выращивания и значение. Фазы роста и развитияВсходыКущениеВыход в трубку (стеблевание)КолошениеЦветениеСозреваниеДлина вегетационного периода озимой ржи 350 дней. Ожидания и паттерн последствий Если бы психиатр был знаком с паттерном последствий и другими принципами, которые рассматриваются в этой книге, то сумел бы извлечь пользу из замечаний пациента, не позволив загнать себя в угол. Врач мог бы сказать примерно следующее: «Хорошо, допустим, у трупов идет кровь. Интересно, что они еще могут делать? Наверное, трупы могут петь, танцевать, смеяться, переваривать пищу, даже обучаться чему-нибудь. Знаете, а ведь можно совсем неплохо жить, оставаясь трупом и не теряя преимуществ этого положения». Рефрейминг убеждений пациента позволил бы мирным путем превратить их из проблемы в преимущество. (Как говорил Эйнштейн, невозможно решить проблему с помощью того же мышления, которое создало эту проблему.)Мне довелось успешно применить этот паттерн в работе с женщиной, которой был поставлен диагноз «навязчивая идея». Эта дама верила в то, что на ней завелись насекомые. Она называла их «настоящими воображаемыми блохами». «Воображаемыми» — потому что никто, кроме нее, не верил в их существование. Однако они были «настоящими», потому что она чувствовала их прикосновение и не могла смириться с ужасным ощущением «зараженности». Отзыв работника из трудового отпуска Разделение трудового отпуска может производиться по договоренности между работником и нанимателем на две части, если иное не предусмотрено коллективным договором, соглашением (статья 174 Трудового кодекса). В данном случае перечень указанных документов является исчерпывающим, а под соглашением в данном случае подразумевается соглашение, как локальный нормативный правовой акт, заключаемый на республиканском (генеральное соглашение), отраслевом (тарифное соглашение) и местном (местное соглашение) уровнях, предусматривающий иное разделение отпуска на части.Как правило, вопрос о разделении трудового отпуска на части решается сторонами трудового договора при составлении графика отпусков, что находит отражение в нем путем включения двух частей отпуска в график отпусков, либо непосредственно при предоставлении трудового отпуска.Перенос или продление трудового отпуска в течение текущего рабочего года Ознаки психофізіологічної втоми водія і способи її подолання каються у своїй поведінці. Але мало хто з них думає про те, що іншим учасникам дорожнього руху вони зіпсували настрій, когось скривдили, когось образили. їх низька культура водіння нестриманість можуть обернутися для інших, особливо для вразливих водіїв, лихом, у тому Отзыв врача высшей категории, аллерголога клинико диагностического центра детской городской поликлиники № 69 Т.А. Гращенковой Для каждого отдельного заболевания разработан и применяется специализированный комплекс упражнений. Основной принцип, лежащий в основе лечебного эффекта гимнастики, заключается в насыщении в течение относительно короткого промежутка времени клеток тканей организма человека, и в первую очередь клеток головного мозга, кислородом и азотом воздуха. В течение предельно короткого вдоха и не менее стремительного пассивного выдоха характеристики скорости и объема выработки углекислоты в легких человека меняются. Формируются условия для резкого ускорения всех обменных процессов.При этом центры регуляции всех важнейших функций организма человека — дыхания, сердечно-сосудистой системы, терморегуляции и т.д. — оказываются в значительной степени детерминированы и насыщены значительно большими объемами кислорода, чем им требовалось в режиме гиподинамии. Изменяется и гормональный фон: гипофиз под воздействием внутриклеточной оксигенизации стимулирует и синхронизирует деятельность органов внутренней секреции (щитовидной железы, надпочечников, яичников, семенников и т.д.), а улучшение питания нервных клеток способствует также восстановлению качества прохождения сигналов (нервных импульсов) между ними во всех структурах центральной нервной системы. Ознакомление с материалами архивного уголовного дела – 2 ч. Занятие 4.Тема: Уголовно-процессуальное законодательство – 2 ч. Озорники Мы плясали, как друзья, -Дождь из листиков и я.